Färg

Färgsättningen är central för att hålla samman staden och variation behövs för att skapa en levande stad. Genom att hålla en vacker och lågmäld färgsättning som bas på möbler och utrustning i staden, kommer gaturummen att kännas lugnare och det vackra i staden att framhävas. 

Ett begränsat antal färger valda med omsorg gör att möblerna och utrustningen i staden samspelar. Variationen i staden står platserna och stråken för. En färgpalett har tagits fram för Helsingborg. Den fungerar som en bra bas vid färgsättning av möbler och utrustning i både gamla och nya stadsmiljöer. Här hittar du färgpaletten.

1. Röd bänk 2. Svart pollare 3. Grön papperskorg

Färgval på platser och längs stråk

Platser och stråk får ha sin egen utformning och karaktär och färgvalet kan avvika från den framtagna färgpaletten. Läs om vad som är en plats eller ett stråk under fliken Olika offentliga rum.

Målet med färgerna

  • Skapa harmoni och kontinuitet i gaturummet.
  • Öka igenkänningen av stadens offentliga platser.
  • Få kostnadseffektivare investeringar och förenkla drift och underhåll.
  • Underlätta för synsvaga genom en logisk färgsättning.

Miljöhänsyn

Etisk hänsyn och miljöhänsyn ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten på alla områden – även för val av färger. Det gäller från gestaltningsskede till drift- och underhållsskedet. Utgångspunkten för miljöhänsyn när det gäller stadens färger är Helsingborgs miljöprogram. Till grund ligger också att de beslut som tagits gällande etiska krav på byggvaror och generella krav vid upphandling följs. Dessa beslut finns i Policy för upphandling i Helsingborgs stad.

Klottersanering och rostskydd

Omålade ytor är svåra att klottersanera, särskilt trärena ytor. För att minimera drift- och underhållskostnaderna ska trärena ytor i möjligaste mån undvikas.

Det är viktigt att välja färg som andas och släpper igenom fukt, exempelvis oljefärg, annars kommer träets livslängd att förkortas avsevärt. Oljefärg eller oljetäcklasyr ska användas vid underhåll av trä och bör vara vattenbaserat. Vid behandling av nytt trä ska träet grundoljas, specifikt ändträet.

Färg kan också ha rostskyddande egenskaper. För att underlätta underhållet bör även utrustning av järn och metall, såsom bänkar, papperskorgar och lyktstolpar, målas.