Markbeläggning

Markbeläggningen är en viktig del av stadens karaktär och spelar en stor roll för upplevelsen av stadsmiljön. Den binder samman platser och skapar harmoni och kontinuitet i gaturummet.

I Helsingborg har vi under många år arbetat konsekvent med markbeläggningen i innerstaden och många platser och gator är helt belagda med natursten. I stadens centrala delar förekommer samtliga beläggningsmaterial på gångbanorna.  I  ytterområdena  förekommer oftast rena lösningar av betongplattor med måtten 35 x 35 centimeter eller grusade ytor.

Vid val av markbeläggning ska stor hänsyn tas till områdets arkitektur och vilken markbeläggning som angränsar till det område där ny beläggning ska läggas.

Det är önskvärt att större sammanhängande ytor har samma markbeläggning eftersom det gör att karaktären i området förstärks. En plats eller ett stråk kan markeras genom en enhetligt vald markbeläggning. Läs mer om olika typer av markbeläggning här.

Målet med markbeläggningen

  • Skapa harmoni och kontinuitet i gaturummet.
  • Värna identiteten.
  • Öka igenkänningen av stadens offentliga platser.
  • Få kostnadseffektivare investeringar och förenkla drift och underhåll.

Miljöhänsyn

Etisk hänsyn och miljöhänsyn ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten på alla områden – även för val av material. Det gäller från gestaltningsskede till drift- och underhållsskedet.

Utgångspunkten för miljöhänsyn när det gäller stadens material är Helsingborgs miljöprogram. Till grund ligger också att de beslut som tagits gällande etiska krav på byggvaror och generella krav vid upphandling följs. Dessa beslut finns i Policy för upphandling i Helsingborgs stad.