Stadens identitet

Det finns vissa karaktärsdrag som är unika för en stad och som formar den bild som sätter sig i människors medvetande.

Stadsmiljön och utformningen av det offentliga rummet bidrar till stadens identitet.  Samtliga delar är potentiella framgångsfaktorer som bör förstärkas i staden.

En långsträckt och karaktärsfull innerstad

Den långsträckta karaktärsfulla innerstaden, från Malmöleden i söder till Hälsovägen i norr, i kombination med en nära upplevelse av hav och horisont gör staden unik. De många formklippta gatuträden och det omfattande blomsterprogrammet är viktiga kännetecken för staden. På sommaren expanderar stadskärnan åt norr då Gröningen blir en pulserande mötesplats vid havet.

Närheten till vatten

Staden är strategiskt placerad vid Öresund som en port mot kontinenten och med en visuell kontakt med Danmark. Känslan av att befinna sig i en hamnstad är påtaglig med en livlig färjetrafik som lägger till i direkt anslutning till centrum. Stränderna ligger som ett pärlband utmed kusten. Några av dem ligger till och med i centrum av staden. Längs Kajpromenaden finns ett myllrande folkliv, speciellt om sommaren då marinan fylls med fritidsbåtar.

Stadens identitet: Kvinna stretchar mot bänk. (foto: Andreas Hillergren)

Landborgen och historiskt arv

Landborgen är ett tydligt kännetecken för staden där den reser sig 20 till 40 meter över havet längs kusten. Landborgens topografi spelar en stor roll för upplevelsen av staden och gör att Helsingborgs historiska centrum upplevs som en tät och nära stadskärna. Kanten av Landborgen med dess parker och raviner och det historiska landmärket Kärnan ger staden en speciell siluett när man närmar sig från havet. Landborgen är utpekad som riksintresse för kultur- och naturmiljövården samt som riksintresse för kustzonen. De historiska torgen, parkerna och terrasstrapporna kännetecknar också bilden av Helsingborg.

Ytterområdet och byarna

Helsingborgs centralort har genom åren byggts ut på den omkringliggande jordbruksmarken. Delarna i staden har olika karaktärer – från egnahemsrörelsens småskalighet till miljonprogrammets storskalighet. Oavsett ålder och karaktär har de olika områdena kvaliteter som bör tas tillvara och utvecklas. Runt om på landsbygden finns det byar med 1000-årig historia och byar. Flertalet byar har bidragit till utvecklingen av kommunen och Helsingborgs centralort. Byarna har sina egna identiteter med olika historia och karaktärer. Det finns bland annat byar som byggts upp kring fiske och sjöfart, så kallade tegelbyar som utvecklats runt tegelindustrin samt byar som sprungit ur och formats av jordbruks- och trädgårdsnäringen. Kyrkan och järnvägen har också satt stor prägel på landskapet.