Välkommen till stadsbyggnadsförvaltningens stadsmiljöprogram

Målet med ”Stadsmiljöprogram - Anvisningar för utrustning, material och färg” är att skapa en helhetsbild och samsyn kring frågor om utrustning material och färger.

Genom att skapa en lugn och enhetlig basnivå på utrustning och färger i stadens offentliga rum lyfts de vackra platserna fram. Även huvudstråken får en egen karaktär som skapar orienterbarhet och knyter samman stadens olika delar med varandra.

Ett syfte med programmet är att stärka stadens identitet och göra Helsingborg vackrare samt mer trivsamt och tillgängligt. Ett annat syfte är att underlätta för gestaltningen, projekteringen och driften av staden.