Granit

Granitsten är ett markmaterial för innerstaden, speciellt i stadens äldsta delar. Granitbeläggningar är kostsamma i investeringsskedet men hållbara. De blir dessutom bara vackrare med åren.

Storgatsten

Närbild på yta med storgatstenStorgatstenen finns framförallt i historiska miljöer i innerstaden.

Den är svår att hantera ur ett tillgänglighetsperspektiv och bör därför endast användas i refuger och på ytor där bilar ska köra.

Smågatsten / Flammad smågatsten

Närbild på yta med smågatstenSmågatsten passar bra i den centrala staden.

Att använda enbart smågatsten på gångytor är inte lämpligt ur tillgänglighetssynpunkt men för att öka framkomligheten kan den kombineras med granithällar eller betonghällar.

Närbild på flammad och sågad smågatsten mot asfaltytaSågad och flammad smågatsten kan också användas på frekvent använda gångstråk, eftersom det gör att ytan upplevs jämn. Smågatsten kan också användas för att göra fina detaljlösningar vid brunnar och för att ta upp höjdskillnader utmed fasader. Med en bra fog kan smågatstenen användas i refuger.

Borgmästarhällar

Del av trottoar med borgmästarhäll som kantsten mot gatan.Borgmästarstenar i granit, i Helsingborg ofta kallade borgmästarhällar, är vanliga som kantstenar i centrum.