Bullerskydd i centrum

För att uppnå omväxling i Helsingborg varierar bullerskydden mellan olika former av plank, mur, gabioner, glaspartier och landskapsformationer (vallar av jordmassor som i sin utformning smälter in i landskapet).

Collage med olika sorters bullreskydd: 1. Glas och tegel 2. Glas med mönster 3. Gabioner

Vilken typ av bullerskydd som ska användas i centrum måste väljas specifikt för den aktuella sträckan och utses då i dialog med trafikenheten, gestaltningsenheten, projekteringsenheten samt drift- och underhållsavdelningen.

Gestaltningsenheten har exempel på bullerskydd som använts i staden.